Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zamówienia. Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

1. Definicje

 Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

Administrator – Forbis Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 25, 01-555 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638634, posiadająca NIP: 525-252-22-55 oraz REGON: 145869381, dane kontaktowe: tel. 22 408 79 29; e-mail kontakt@forbisgroup.pl;

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej;

Strona Internetowa – domena internetowa forbisgroup.pl, której administratorem jest Forbis Group Sp. z o.o.;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z   6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania; nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty przetwarzające, dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane – a jeśli są: także uzyskania ich kopii) oraz do sprostowania i usunięcia danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora, na adresy wskazane w Polityce Prywatności.

Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do sprzeciwu), a także prawo do przeniesienia swoich danych (o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody).

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych (za wyjątkiem ich przechowywania), w sytuacjach, gdy:

– kwestionuje prawidłowość danych;

– kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych;

– nie są już dłużej potrzebne Administratorowi, jednak są potrzebne Użytkownikowi;

– wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których dane Użytkownika były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

7. Przetwarzanie danych poza terytorium UE

Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

10.  Logi serwera

 Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

11. Profilowanie

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:

– gromadzenie plików cookies;

– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;

– Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony Internetowej;

– logi serwera.

Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, na który Użytkownik wyraził zgodę.

Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną wyrażenie sprzeciwu.

12. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w Polityce Prywatności.

Zobacz także: