Dołącz do naszego zespołu!

By dalej się rozwijać, dążymy do ciągłego umacniania naszego zespołu. Poszukujemy kandydatów, którzy interesują się branżą nieruchomości komercyjnych, posiadają odpowiednie doświadczenie i chcą wspólnie z nami budować sukces marki Forbis Group. Nasza firma to inspirujące środowisko dla osób, które oczekują zawodowej satysfakcji. Oferujemy konkurencyjne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju oraz pracę z ludźmi, chętnymi do dzielenia się swoją wiedzą. Jeśli jesteś otwarty na nowe wyzwania, chcesz uczestniczyć w ciekawych i wymagających projektach, zapraszamy do aplikowania!

Kosztorysant Meblowy

 

 

Klauzula informacyjna:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, numer telefonu lub adres e-mail) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@forbisgroup.pl.

Masz prawo:

a) żądać od Forbis informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane, jest jesteś uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

b) sprostować Twoje dane osobowe. Jeżeli uzyskasz informację o tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Forbis są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

c) żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Forbis nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);

d) żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

-kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym spółka Forbis będzie weryfikowała ich prawidłowość;

-kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Forbis;

-Forbis nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

-Wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Forbis co do zasadności sprzeciwu

e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Forbis;

f) przenieść Twoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłaś/eś do Forbis, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądałaś/eś przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw wyślij pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1 i wskaż nam, z którego prawa chcesz skorzystać.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług prawnych oraz kadrowych. Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Masz prawo wnieść skargę do PUODO na Forbis w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważasz, że Forbis przetwarza Twoje dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji Twoich praw.

Zobacz także: